جلسه 46 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/11/03 ظنّ (7) / حالات ممکن ظنّ (5)
مبانی تزکیه و تعلیم (46)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- نگاهی کلی به طرح جماعت

- تدقیق در فهم ظنّ

- کیفیت معارف در مفهوم ظنّ

- تناسب معارف در مبانی تعلیم با مفهوم ظنّ

- تفاوت قطع با ظنّ در نسبت با انقلاب فؤاد

- مشخص نمودن حالت ظنّ در زمانی که بنی اسرائیل بعد از آمدن علم لدنی، اختلاف کردند و گروهی تبعیت از هوی نمودند و ظنّ به واحد بودن حیات در انحصار حیات الدنیا نمودند

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه