جلسه 42 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/09/21 ظنّ (4) / حالات ممکن ظنّ (3)
مبانی تزکیه و تعلیم (42)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مرور نکات جلسه گذشته

- تاثیر تلفیق وادی ها بر خروجی

- بررسی حالات مختلف خروجی در تلفیق وادی ها

- تبیین روش اتخاذ حالات ظنّ محدود به آیات قرآن

- مشخص نمودن بعضی از حالات ظنّ در قرآن از ۱۶ حالت محتمل

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه