جلسه 39 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/08/30 ظنّ (1) / تقابل علم و غیرعلم
مبانی تزکیه و تعلیم (39)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه