جلسه 44 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/10/12 ظنّ (5) / فهم ظنّ
مبانی تزکیه و تعلیم (44)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- فهم خروجی تلفیق وادی‌ها

- تاثیر اراده در هر وادی

- فهم ظنّ در تلفیق وادی‌ها

- تفاوت ثبوت و حدوث قطع

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه