جلسه 25 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/03/09 انواع علم
مبانی تزکیه و تعلیم (25) / مبانی تعلیم (4)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه