فهرست جلسات

عنوان: دسته:
سرفصل اندیشه سرا:
 1. عنوان جلسه : وسیله
  1397/06/01
  مبانی تزکیه و تعلیم (1) / مبانی تزکیه (1)

  دانلود همه پلت‌ها | | دانلود ویدئو جلسه
 2. عنوان جلسه : تزکیه
  1397/06/15
  مبانی تزکیه و تعلیم (2) / مبانی تزکیه (2)

  دانلود همه پلت‌ها | | دانلود ویدئو جلسه
 3. عنوان جلسه : من یشاء
  1397/06/22
  مبانی تزکیه و تعلیم (3) / مبانی تزکیه (3)

  دانلود همه پلت‌ها | | دانلود ویدئو جلسه
 4. عنوان جلسه : تعلیم
  1397/07/05
  مبانی تزکیه و تعلیم (4) / مباتی تعلیم (1)

  دانلود همه پلت‌ها | | دانلود ویدئو جلسه
 5. عنوان جلسه : علم الیقین
  1397/07/12
  مبانی تزکیه و تعلیم (5) / مباتی تعلیم (2)

  | |
 6. عنوان جلسه : معلم و متعلم
  1397/07/19
  مبانی تزکیه و تعلیم (6) / مبانی تعلیم (3)

  | |
 7. عنوان جلسه : رشد
  1397/08/24
  مبانی تزکیه و تعلیم (7) / مبانی تزکیه (4)

  | |
 8. عنوان جلسه : ربوبیت
  1397/09/01
  مبانی تزکیه و تعلیم (8) / مبانی تزکیه (5)

  | |
 9. عنوان جلسه : عبودیت (1)
  1397/09/08
  مبانی تزکیه و تعلیم (9) / مبانی تزکیه (6)

  | |
 10. عنوان جلسه : عبودیت (2)
  1397/09/15
  مبانی تزکیه و تعلیم (10) / مبانی تزکیه (7)

  | |