جلسه 9 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/09/08 عبودیت (1)
مبانی تزکیه و تعلیم (9) / مبانی تزکیه (6)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه