جلسه 8 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/09/01 ربوبیت
مبانی تزکیه و تعلیم (8) / مبانی تزکیه (5)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه