جلسه 7 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/08/24 رشد
مبانی تزکیه و تعلیم (7) / مبانی تزکیه (4)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه