جلسه 118 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/06/02 چهارچوب مفهومی بلاء (2)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (113) / زندگی شناسی (9) / حیات‌شناسی (6) / بلاء‌شناسی (5)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- تعمیق موارد جلسه 117 دوره مسیر مهاجرت

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه