جلسه 113 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/04/29 ابتلاء
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (108) / زندگی شناسی (5) / حیات‌شناسی (2) / بلاء‌شناسی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- بررسی نیمی از آیاتی که مسئله بلاء در آن مطرح شده است.

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه