جلسه 33 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/03/20 تطبیق حکمت دین با فلسفه Religion (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (31) / زندگی شناسی (3) / دین شناسی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه