جلسه 34 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/03/27 تطبیق حکمت دین با فلسفه Religion (2)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (32) / زندگی شناسی (4) / دین شناسی (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه