جلسه 117 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/05/26 چهارچوب مفهومی بلاء (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (112) / زندگی شناسی (8) / حیات‌شناسی (5) / بلاء‌شناسی (4)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- تدقیق حکمت بلاء

- تبیین احسن عمل

- تدقیق رابطه ایمان و عمل صالح

- بررسی حکمت بلاء مخاطب خاص در قرآن

- بررسی حکمت بلایای خاص در قرآن

- تبیین منشاء بلاء و محل بلاء

- احصاء موارد بلاء در قرآن

- صفات بلاء

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه