جلسه 114 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/05/05 درک کیفیت بلاء
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (109) / زندگی شناسی (6) / حیات‌شناسی (3) / بلاء‌شناسی (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- بررسی نیمی از آیاتی که مسئله بلاء در آن مطرح شده است.

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه