جلسه 116 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/05/19 حکمت بلاء
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (111) / زندگی شناسی (7) / حیات‌شناسی (4) / بلاء‌شناسی (3)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- بررسی یکی از مولفه‌های حکمت حیات الدنیا

- تعریف بلاء و ابتلاء

- مرور موارد بلایا و ابتلائات در قرآن

- تبیین حکمت بلاء در حیات الدنیا

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه