جلسه 30 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/02/30 بقاء زندگی نیاز به وجود نابودی دارد
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (28) / زندگی شناسی (2) / لایف (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه