جلسه 29 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/02/23 تطبیق حکمت حیات با فلسفه Life
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (27) / زندگی شناسی (1) / لایفولوژی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه