فهرست جلسات

عنوان:
دسته:
سرفصل مسیر مهاجرت:
 1. عنوان جلسه : اهداف اندیشکده
  1396/06/19
  در راه هجرت (1)

  دانلود همه پلت‌ها | | دانلود ویدئو جلسه
 2. عنوان جلسه : دو قاعده (1)
  1396/06/26
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (1)

  | |
 3. 1396/07/02
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (2)

  | |
 4. عنوان جلسه : سوپر پارادایم
  1396/07/16
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (3) / پارادایم شناسی (1)

  | |
 5. عنوان جلسه : فهم پارادایم
  1396/07/23
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (4) / پارادایم شناسی (2)

  | |
 6. عنوان جلسه : سطوح پارادایم
  1396/07/30
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (5) / پارادایم شناسی (3)

  | |
 7. 1396/08/07
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (6) / معرفت شناسی (1) / معرفت شناسی فلسفی (1)

  | |
 8. 1396/08/14
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (7) / معرفت شناسی (2) / معرفت شناسی حکمی (1)

  | |
 9. عنوان جلسه : آرخه ملطی‌ها
  1396/08/21
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (8) / معرفت شناسی (3) / معرفت شناسی فلسفی (2)

  | |
 10. 1396/08/28
  مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (9) / معرفت شناسی (4) / معرفت شناسی حکمی (2)

  | |