جلسه 7 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/08/07 سیر معرفت شناسی فلسفی
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (6) / معرفت شناسی (1) / معرفت شناسی فلسفی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه