جلسه 4 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/07/16 سوپر پارادایم
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (3) / پارادایم شناسی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه