جلسه 2 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/06/26 دو قاعده (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه