جلسه 9 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/08/21 آرخه ملطی‌ها
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (8) / معرفت شناسی (3) / معرفت شناسی فلسفی (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه