جلسه 6 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/07/30 سطوح پارادایم
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (5) / پارادایم شناسی (3)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه