جلسه 8 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/08/14 سیر معرفت شناسی حکمی
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (7) / معرفت شناسی (2) / معرفت شناسی حکمی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه