جلسه 3 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1396/07/02 دو قاعده (2) – مورد مطالعاتی
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه