جلسه 94 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/09/24 Intellection (1) – Introspection illusion
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (89) / بشرشناسی (25) / آنتروپولوژی(12) / ابعاد وجودی آنتروپوس (9) / سایکلوژی (8)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- تشریح روند اجتهاد در دانش سایکولوژی

- تبیین تعارض صد در صدی قرآن و روایات با سایکولوژی اسلامی

- تمرکز بر ظرف 'قدرتِ دانستن' در ذهن (intllection)

- مشخص نمودن پروسه و روند ظرف intellection

- نتایج و اثر ظرف intellection

- خصوصیات افرادی که ظرف intellection قوی تری دارند

- رابطه ظرف intellection با درونگرایی (introspection)

- نتیجه تفکر عمیق و اثر تفکر عمیق (deep thinking)

- نتیجه یادگیری و درک و فهم عمیق (deep learning,deep understanding,deep appreciation)

- تبیین اصطلاح introspection illusion در دانش سایکولوژی

- تبین اصطلاح choice blindness در دانش سایکولوژی

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه