جلسه 92 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/09/10 Psychology of pain – Suggestion
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (87) / بشرشناسی (23) / آنتروپولوژی(10) / ابعاد وجودی آنتروپوس (7) / سایکلوژی (6)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مرور و توضیح بیشتر اصطلاح priming در سایکولوژی

- تمرکز بر بخش منطقی ذهن (rational part of mind)

- مرور نسبت بخش منطقی ذهن با اجزای دیگر در شخصیت

- رابطه سیستم عصبی و مغز در بعد فیزیکال آنتروپوس

- تشریح موضوع واقعیت رفتاری در رابطه‌ی بین بخش فیزیکال و منتال آنتروپوس

- تبیین اصطلاح Suggestion (تلقین)

- بررسی تلقین در سایکلوژی درد (psychology of pain)

- طرح مسئله در صادق بودن تلقین به عنوان قاعده کلی

-طرح مسئله در حقیقت تلقین

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه