جلسه 115 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/05/05 حسن آیت‌های زمان
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (110) / گذشته‌شناسی (3) / عهدشناسی (3)
| دانلود ویدئو جلسه

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مسئله استقامت در برابر فشارها

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه