جلسه 43 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/10/05 فهم قطع
مبانی تزکیه و تعلیم (43)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- عدم دائمی بودن قطع

- چگونگی ثبات قطع در تلفیق چهار وادی

- تفاوت قطع در مبانی تزکیه با قطع در مبانی تعلیم

- بررسی تغییرات خروجی در تقابل وادی ها

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه