جلسه 128 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/10/01 صحنه گردانان روایت کروناویروس (2) – هدف غایی
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (122) / بهداشت شناسی (7) / هلثولوژی(7)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- چارت ارتباط شجره خانوادگی راکفلرها با گیتس‌ها

- بیوگرافی بیل گیتس

- خیانت احتمالی بیل گیتس در مایکروسافت

- سابقه تاریک بیل گیتس در مایکروسافت

- نوع سرمایه‌گذاری بنیاد بیل و ملیندا گیتس، خلاف شعار این بنیاد

- نوع سرمایه‌گذاری بنیاد بیل و ملیندا گیتس، در سازمان‌های بین‌المللی

- بررسی هدف غایی بنیاد بیل و ملیندا گیتس

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه