جلسه 126 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/08/18 فهم روایت‌سازی توسط استکبار در موضوع کرونا (3)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (121) / بهداشت شناسی (5) / هلثولوژی(5)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- ابزار سناریوسازی و روایت سازی

- روش سناریوسازی و روایت سازی به واسطه دوگانه شایعه و رسانه

- بستر روایت سازی در موضوع کروناویروس

- شواهدی بر روایت از قبل برنامه‌ریزی شده

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه