جلسه 127 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/09/09 صحنه گردانان روایت کروناویروس (1) – واکسن
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (122) / بهداشت شناسی (6) / هلثولوژی(6)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- نقش سازمان بهداشت جهانی (WHO) در صحنه‌گردانی روایت

- حامیان مالی سازمان بهداشت جهانی

- سابقه تدراس ادهانوم

- نقش بنیاد راکفلر در صحنه‌گردانی روایت

- سابقه بنیاد راکفلر در جایگزین کردن داروهای شیمیایی به جای داروهای طبیعی

- نقش بنیاد بیل‌گیتس در صحنه‌گردانی روایت

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه