جلسه 28 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/02/09 تطبیق حکمت سلامت با فلسفه Health
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (26) / سلامت شناسی (1) / هلثولوژی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه