جلسه 125 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/08/18 فهم روایت‌سازی توسط استکبار در موضوع کرونا (2)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (120) / بهداشت شناسی (4) / هلثولوژی(4)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- بررسی و تبیین سند دسیسه آژانس‌های ایالات متحده آمریکا

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه