جلسه 2 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/06/15 تزکیه
مبانی تزکیه و تعلیم (2) / مبانی تزکیه (2)
|
◼ شناسنامه جلسه