جلسه 22 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/02/05 ایمان(1)
مبانی تزکیه و تعلیم (22) / مبانی تزکیه (19)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه