جلسه 23 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/02/19 ایمان(2)
مبانی تزکیه و تعلیم (23) / مبانی تزکیه (20)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه