جلسه 102 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1399/02/14 مسائل سمع
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (97) / بشرشناسی (32) / انسان شناسی(15) / ابعاد وجودی انسان (11) / سمع شناسی (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- مروری بر چهارچوب لفظ سمع در قرآن

- بررسی مختصری از ماهیت صدا در دانش فیزیک (لفظ مابه‌ازای صدا در قرآن دعا و ندا می‌باشد)

- بررسی مختصر اِشکال بر چهارچوب لفظ انرژی در دانش فیزیک

- بررسی انواع شنیده‌ها در قرآن

- بررسی دوگانه هدایت و ضلالت در تناسب با سمعیت و أصمّ

- بررسی مسئله مالکیت سمع و بصر

- بررسی مسئله رابطه سمع و تعقل

- بررسی مسئله رابطه سمع با اطاعت و عصیان

- تمییز اطاعت از تبعیت

- بررسی مسئله تابعیت سمع

- بررسی مسئله استطاعت سمیعت

- بررسی نشأت سمع

- بررسی مسئولیت سمع

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه