جلسه 49 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/11/17 قواعد عقیده (2) / قواعد 46 تا 60
قواعد تزکیه و تعلیم (2)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- بازگویی صیرورت وادی‌ها و پارادایم‌ها به حوزه عمل

- رونمایی 1۵ قاعده اول از ۳۰۰ قاعده‌ی پایه

- بررسی قاعده 46 تا 60

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه