جلسه 47 اندیشه سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/11/10 قواعد عقیده (1) / قواعد 1 تا 45
قواعد تزکیه و تعلیم (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:- بازگویی صیرورت وادی‌ها و پارادایم‌ها به حوزه عمل

- اهمیت وادی‌ها و پارادایم‌ها

- رونمایی 45 قاعده اول از 300 قاعده‌ی پایه

- بررسی 45 قاعده اول

▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه