جلسه 3 اندیشه‌سرای حافظان حدود الله

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/06/22 من یشاء
مبانی تزکیه و تعلیم (3) / مبانی تزکیه (3)
|
◼ شناسنامه جلسه