تاریخ برگزاری جلسه: 1396/06/19 معرفت شناسی حکمی
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه