تاریخ برگزاری جلسه: معرفت شناسی حکمی
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه