جلسه 88 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/07/14 فهم دکترین
طرح ریزی استراتژیک (2) / دکترینولوژی (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه