جلسه 87 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/07/07 مقدمه‌ای بر دانش طرح‌ریزی دکترینال-TRADOC
طرح ریزی استراتژیک (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه