جلسه 73 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1398/02/15 آنتروپوس
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (70) / بشرشناسی (7) / آنتروپولوژی(4) / ابعاد وجوی آنتروپوس (1)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه