جلسه 69 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/12/19 معماری شناسی(1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (66) / زیبایی شناسی (4) / حکمت حُسن (1) - فلسفه Art [آرت] (4)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه