جلسه 67 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/12/05 حکمت برکت
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (64) / داد و ستد (31) / روش معیشت بیع (12)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه