جلسه 66 مسیر مهاجرت

تاریخ برگزاری جلسه: 1397/11/28 فلسفه پول (13) – انواع پول (16) – پول صدر اسلام (1)
مبانی طرح‌ریزی استراتژیک (63) / داد و ستد (30) / روش معیشت اکونومی (15)
|

◼ موارد بررسی شده در جلسه:▉ اسناد مرتبط:◼ شناسنامه جلسه